Informació legal

L'accés i la utilització del lloc web d'AGORA GRUP està subjecte a las condicions d'ús especificades en el present text d'Informació legal. Accedir al lloc el converteix en usuari del mateix i implica que vostè ha llegit i acceptat el compliment de les seves condicions d'ús.

CONDICIONS D'US DEL LLOC WEB D'AGORA GRUP

A) Continguts i responsabilitats

a.1. El lloc web té com a objectiu donar a conèixer AGORA GRUP i proporcionar informació relativa als seus productes i serveis. La finalitat del lloc web és exclusivament informativa i en cap cas cabrà la contractació a través del mateix dels productes i serveis d'AGORA GRUP.
a.2. El contingut del lloc web, així com la informació legal aquí exposada, pot ser modificat, actualitzat o retirat del mateix sense previ avís a l'usuari.
a.3. AGORA GRUP podrà restringir l'accés d'usuaris a determinats apartats del lloc web.
a.4. Tots els components que apareixen en el lloc web, tals com a fotografies, textos, imatges, disseny, codis fonts, programari i aplicacions, presentacions, fullets, marques, etc., componen el contingut del mateix.
a.5. En cap cas AGORA GRUP està obligat a mantenir operatiu i/o actualitzat el lloc web.
a.6. En el cas d'incompliment per part de l'usuari de l'assenyalat en la present Informació legal, respondrà enfront d'AGORA GRUP o tercers dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest incompliment.
B) Enllaços

b.1. El lloc web pot contenir enllaços a llocs web de tercers aliens a AGORA GRUP, de la qual cosa serà avisat l'usuari. AGORA GRUP no té control sobre el contingut d'aquestes pàgines i portals pel que, en cap cas, respondrà pel mateix. Així mateix, en cap cas AGORA GRUP respondrà pels possibles danys o perjudicis que pugui produir-se a l'usuari en l'ús d'aquestes pàgines i portals. En el cas de tenir coneixement de la realització d'activitats fraudulentes o de la il·legalitat de pàgines web o portals als quals s'enllaça des del lloc web d'AGORA GRUP, aquest eliminarà automàticament l'enllaç.
b.2. L'usuari que desitgi incorporar a la seva pàgina web o portal un enllaç al lloc web d'AGORA GRUP, podrà fer-ho exclusivament si l'enllaç accedeix a la pàgina d'inici del lloc i sempre posant-ho en coneixement d'AGORA GRUP, que en qualsevol moment podrà requerir a l'usuari que el retiri.
C) Propietat Intel·lectual i Industrial

c.1. El contingut del lloc web és propietat d'AGORA GRUP o de tercers (en aquest cas s'assenyalarà clarament el titular dels mateixos) i està protegit per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial. Queda prohibida la seva reproducció, total o parcial, per qualsevol mitjà, sense el previ consentiment exprés i per escrit d'AGORA GRUP o el tercer titular del contingut. Queda, així mateix, prohibida la realització per part de l'usuari d'un ús del lloc diferent a l'especificat en el punt a.1. de la present Informació legal, així com qualsevol modificació o manipulació del seu contingut.
c.2. En cap cas l'accés al lloc web suposa cessió per part d'AGORA GRUP de drets sobre el contingut del mateix; en particular sobre els signes distintius (noms comercials i marques) continguts en el lloc.
c.3. Queda prohibida la realització de pràctiques d'enginyeria inversa, tals com activitats de descompilació del codi o qualsevol altra.
D) Confidencialitat i protecció de dades

d.1. L'usuari podrà contactar amb AGORA GRUP a través del lloc web a fi de realitzar-li consultes, obtenir informació relacionada amb productes i serveis, etc. En aquest cas, AGORA GRUP tractarà la informació de manera confidencial i la utilitzarà exclusivament amb l'objectiu de donar resposta a la consulta realitzada o proporcionar la informació sol·licitada. En qualsevol cas, l'usuari és l'únic responsable del contingut de la informació que subministri a través del portal a AGORA GRUP, responent pels possibles danys i perjudicis derivats o relacionats amb aquesta informació.
d.2. En el supòsit de recaptar dades de caràcter personal des del lloc web, AGORA GRUP actuarà en tot cas ajustant-se a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.