​26/01/2017

SMATSA NEGA CATEGORICAMENT LES ACUSACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

· L’empresa exigeix que es contrastin les informacions difoses


  En relació a les manifestacions de l’equip de govern municipal formulades durant el ple celebrat en el dia d’avui, i especialment al contingut de la roda de premsa en la que el passat 18 de gener de 2017 el Sr. Juli Fernández, Alcalde de Sabadell, juntament amb els regidors d’Espai Públic (Sr. Xavier Guerrero) i de Nova Economia i Serveis Centrals (Sr. Albert Boada), van anunciar l’inici del procés de revisió del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus, així com la detecció de suposades irregularitats que haurien implicat un sobrecost aproximat de 6 milions d’euros per a l’Ajuntament de Sabadell, Serveis Medi Ambient S.A. manifesta el següent:

 1. Fins a la data d’avui, 26 de gener de 2017, en què es fa pública aquesta nota de premsa, Serveis Medi Ambient S.A. (en endavant, SMATSA) no ha rebut cap comunicació —ni verbal ni escrita— de l’Ajuntament de Sabadell reclamant explicacions sobre les informacions aportades en l’esmentada compareixença pública. Les greus acusacions formulades pels membres de l’equip de govern municipal es basen en xifres que mai han estat contrastades amb l’empresa , la qual, a més, no ha tingut accés a cap informe que permeti contrastar i rebatre els càlculs efectuats.

 2. En aquests moments, la nostra principal preocupació és aclarir l’assumpte dels suposats sobrecostos. No podem comprendre per què el Sr. Juli Fernández decideix comprometre el seu crèdit com Alcalde de la ciutat anunciant unes dades (entenem que basades en un informe elaborat pel Sr. Jordi Colomer i Missé, ambientòleg reconvertit en auditor per l’Ajuntament de Sabadell) que la mínima prudència exigia haver contrastat. Evidentment, el Consistori té el dret i el deure de denunciar qualsevol irregularitat que pugui haver detectat, però considerem que hagués hagut de concedir a l’empresa ni que sigui un termini de 24 hores per explicar o justificar les xifres i informacions difoses.

 3. Tot i la dificultat que representa no disposar de l’informe en què diu basar-se l’equip de govern, SMATSA està en disposició de NEGAR CATEGÒRICAMENT les greus acusacions d’haver introduït sobrecostos salarials valorats en aproximadament 5,3 milions d’euros. Un cop analitzades les xifres difoses públicament, podem evidenciar que estan fonamentades en una interpretació personal i maldestre efectuada pel Sr. Jordi Colomer de les fitxes resum de preus unitaris de personal incloses en l’oferta econòmica presentada per l’empresa l’any 2012, conforme als criteris exigits en l’Annex 8 del Plec de Condicions Administratives. És important assenyalar que aquestes fitxes recullen la lliure oferta econòmica de les empreses licitadores, les quals decideixen els costos imputables a cada element per tal d’establir el seu preu final.

  La interpretació que s’ha fet de les fitxes és deliberadament esbiaixada i tendenciosa, ja que obvia els següents fets:

  • En aplicació de l’art. 54 del Conveni Col·lectiu de SMATSA vigent l’any 2012, els salaris es van incrementar un 3,9 %. Aquest valor és superior a l’estimat en l’oferta econòmica de l’empresa, de manera que els costos laborals reals van resultar ser més elevats que els oferts.

  • Els costos d’antiguitat calculats en l’oferta consideren un sobrecost del 3,18 % corresponent als set dies de llicència retribuïda regulats en l’art. 19 de l’esmentat Conveni Col·lectiu.

  • Els costos inclosos en les partides de vestuari i elements auxiliars van ser prorratejats entre tots els treballadors, amb independència de la seva funció específica.

  • El servei de recollida de residus té assignats dos —i no un— caps d’unitat, un per la recollida del rebuig i l’altre per la recollida de les fraccions selectives.

 4. La diferència fins als 6,5 milions d’euros de sobrecost avaluat s’imputa, no ja a una actuació de l’empresa, sinó del propi Ajuntament de Sabadell, que ha sigut l’òrgan encarregat de calcular i aplicar les revisions de preus del contracte aplicades els anys 2013 i 2014 conforme a l’evolució de l’IPC, previ informe favorable signat pel Secretari General el 30 de maig de 2014. L'Informe no és més que l’aplicació estricta del que disposa la clàusula cinquena del contracte signat entre l'Ajuntament de Sabadell i SMATSA en data 20 juliol de 2012. A més, es diu que no es va aplicar la revisió negativa corresponent a l'any 2014 del -1%, obviant que en l'Acord de Junta de Govern datat el 30 d'abril de 2015, es va establir que el tipus negatiu aplicable al període gener-desembre 2015 s'ajustaria acumulativament a l'índex de revisió de l'any 2016. Aquesta decisió es basava en l'existència de la clàusula de garantia del poder adquisitiu recollida a l'art. 56 del Conveni Col·lectiu, per la qual no es podia deduir cap quantitat percebuda pels treballadors i treballadores en els seus salaris en el cas d'IPC negatiu. Això vol dir que, en cap cas, es deixa d’aplicar la revisió negativa dels preus del contracte.

 5. En relació als altres aspectes que es van destacar en la roda de premsa, relacionats amb la prestació i fiscalització del servei, hem d'assenyalar categòricament que són un conjunt d'afirmacions absolutament errònies, fregant en molts casos el despropòsit. Així, per exemple, s'afirma que l'empresa ha retardat 41 mesos la possibilitat de control per geo-posicionament dels vehicles, quan la introducció d’aquesta tecnologia només va ser possible a partir de la incorporació de la nova flota a partir de l'any 2015, i per tant des del 2012 fins al 2014, el servei, com estava previst en el concurs, s'havia de dur a terme amb els vehicles antics mancats de l’equipament tecnològic embarcat.

Examinats els continguts de la roda de premsa del passat 18 de gener, així com de manifestacions posteriors y notes publicades en la pàgina web d’algun partit polític del govern municipal, SMATSA està en disposició d’afirmar que l’estratègia de l’equip de govern consisteix en vincular el procés de nul·litat del contracte amb els suposats sobrecostos detectats. Això no fa sinó confondre l’opinió pública, ja que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, òrgan al qual correspon dictaminar sobre una eventual revisió de l’adjudicació, només entrarà a valorar si va existir una qualificació errònia del contracte per part de l’Ajuntament de Sabadell.

Un cop es comuniqui per part de l’Ajuntament l’inici del procés de revisió, els nostres serveis jurídics respondran oportunament a través de l’escrit d’al·legacions que habilita el propi procediment, argumentant que la qualificació contractual és la correcta atenent a la normativa i els criteris jurisprudencials aplicables en el moment de la signatura del contracte. Convé recordar que l’actual equip de govern ha adoptat una decisió que suposa contradir els informes jurídics que l’Ajuntament va emetre en el seu dia per a l’aprovació dels plecs, sense informar, a més, dels elevats costos econòmics que podria implicar una hipotètica i improbable declaració de nul·litat del contracte.

És indubtable el perjudici irreparable que s’està ocasionant, en especial als 400 treballadors i treballadores, juntament amb les seves famílies, que porten molts d'ells dècades treballant per a aquesta empresa que presta els seus serveis en la ciutat des de fa més de 40 anys. La reputació de l’empresa, una de les més importants de Sabadell, també s’està veient afectada per unes greus acusacions fonamentades exclusivament en els judicis de valor d’un assessor de molt qüestionable trajectòria, tal com s’està posant en evidència en diversos mitjans de comunicació.

En aquest moment ens veiem en l'obligació de reclamar urgentment que se'ns detallin per escrit les dades de l’informe en què es basen les acusacions de l’equip de govern, ja que aquesta és l'única forma d'arribar realment al fons de la qüestió i aclarir totes i cadascuna de les acusacions realitzades. En aquest sentit, és inacceptable que durant el dia d’avui el Regidor d’Espai Públic anunciés la convocatòria d’actes informatius oberts a la ciutadania sobre la situació del contracte, sense haver intentat abans aclarir les acusacions formulades amb l’empresa.

Som els primers en exigir transparència absoluta, la demanem pel nostre propi interès i perquè se la mereixen els ciutadans i ciutadanes de Sabadell, així com els nostres propis treballadors i treballadores.Moltes gràcies.

Logo SMATSA