Medi Ambient

  • Diagnòstic de la situació ambiental de la ciutat i proposta de mesures que permetin solucionar o mitigar els problemes ambientals que es donen cita a la mateixa.
  • Assessoria tècnica per a la modernització dels serveis ambientals que presten els municipis (recollida de residus, neteja viària, jardineria…).
  • Disseny de la planificació ambiental municipal (auditories ambientals, informes de sostenibilitat, plans de prevenció de residus, agendes 21 locals …) i posada en marxa de sistemes d’informació geogràfica.
  • Impuls i dinamització de fòrums de participació veïnal que permetin integrar la visió i les expectatives dels ciutadans en la política ambiental municipal.