• Disseny de campanyes de divulgació informativa per al foment de la reducció, reutilització i reciclatge dels residus.
  • Cursos de formació empresarial sobre l’adequat ús dels recursos i la minimització dels impactes ambientals.
  • Planificació de tallers i activitats de conscienciació ambiental dirigides a la ciutadania.
  • Organització de seminaris, conferències i congressos sobre temàtiques ambientals.