Residus especials

Son els residus que no es poden abocar als contenidors del carrer perquè contenen substàncies tòxiques o nocives. Per això s’aboquen al punt blau.