Serveis Medi Ambient S.A. (SMATSA) lamenta la decisió de l’Ajuntament de Sabadell de deduir 2,2 milions d’euros de les factures pendents de pagament

  • L’empresa centrarà ara els seus esforços en la recerca de solucions perquè la decisió municipal no afecti a la plantilla ni al servei.
  • En el dia d’ahir, l’Ajuntament de Sabadell va notificar a SMATSA, per mitjà d’un decret aprovat pel regidor delegat de Tresoreria, la decisió de compensar a través de les factures pendents de pagament, abans de la resolució judicial sobre l’assumpte, l’import de les liquidacions dels anys 2014 i 2016, que ascendeix a un total de 2.301.289,64 euros.

 

La controvèrsia al voltant de les liquidacions

Creiem important posar de relleu que les liquidacions aprovades per l’Ajuntament es refereixen a serveis que s’han prestat de forma efectiva, tot i no estar inclosos en el contracte subscrit l’any 2012. L’empresa sosté que aquests serveis van ser realitzats a petició i amb la prèvia aprovació dels “serveis tècnics municipals”. A més, mensualment van ser verificats i fiscalitzats dins del procediment de control que exigeix ​​el sistema de certificació, el qual obliga a detallar cadascun dels serveis prestats.

Això evidencia que les liquidacions aprovades per l’Ajuntament atempten contra la doctrina dels actes propis, reconeguda per la jurisprudència de forma reiterada, i suposen un evident enriquiment injust per part del Consistori, en la mesura que els serveis prestats en cap cas van suposar una modificació a l’alça de l’import del contracte, sinó únicament la substitució d’uns serveis per uns altres, que els mateixos tècnics municipals van considerar més necessaris per a la ciutat. Òbviament, SMATSA no va guanyar res amb aquests canvis.

A més a més, es dona la paradoxa que la reclamació plantejada per l’Ajuntament vulnera clarament allò que estableixen els plecs, que constitueixen el marc normatiu del contracte, ja que en la seva clàusula 15.2 es limita l’aprovació de liquidacions a dos únics supòsits: la revisió de preus d’acord amb l’evolució de l’IPC i les modificacions en el servei que resultin favorables per al concessionari.

Les decisions judicials adoptades fins ara en relació a les liquidacions

Fins a la data, cap jutge s’ha pronunciat sobre el fons de l’assumpte. L’únic que s’ha produït és la denegació de les mesures cautelars sol·licitades per SMATSA, perquè l’empresa temia que des de l’Ajuntament es pretengués fer efectiu el cobrament de les liquidacions abans que es dictés una resolució judicial definitiva, com finalment ha esdevingut.

I aquesta petició de l’empresa de mesures cautelars es justificava, no només per l’elevadíssima quantia de l’import reclamat —que, afegint la liquidació del 2015 a les dues ja compensades, ascendeix a 3.652.323,77 euros—, sinó també per l’enorme perjudici que suposa per a SMATSA el fet que el mateix Ajuntament de Sabadell hagi sol·licitat la paralització del procediment judicial fins que es resolgui la querella que l’empresa va interposar per un presumpte delicte de prevaricació derivat de les actuacions municipals contra la concessionària. Per tant, el procediment judicial que se segueix en la jurisdicció contenciós-administrativa queda paralitzat, enrederint-se en el temps la decisió judicial sobre la legitimitat de les liquidacions aprovades.

Tot i havent estat denegades les mesures cautelars, i més encara sabent que se sol·licitaria al jutjat la paralització del procediment, des de l’Ajuntament s’hagués pogut suspendre l’execució de l’acte administratiu atenent a la necessària salvaguarda de l’interès públic.

Ens trobem doncs davant d’una situació que considerem injusta, per la qual cosa confiem que la resolució judicial que en el seu moment recaigui ens donarà la raó, rectificant totes les decisions que hagi pres l’Ajuntament de Sabadell.

L’escenari derivat de la compensació directa realitzada per l’Ajuntament

Al llarg dels darrers dies, SMATSA ha ofert l’alternativa de fer efectiu el cobrament de les liquidacions compensant-lo del deute que l’Ajuntament té amb l’empresa per la compra de la nova flota de vehicles, adquirida l’any 2014. Amb aquesta solució, jurídicament vàlida, s’hauria evitat qualsevol afectació, directa o indirecta, tant als treballadors com al servei, ja que s’haguessin traslladat les conseqüències efectives de la compensació a un marc temporal molt proper a la resolució judicial definitiva.

Hem de partir de la base que, en aplicació de la compensació directa decretada per l’Ajuntament, l’empresa ha deixat de percebre la quantitat d’1.721.707,47 euros. Davant d’aquesta situació tan extremadament complexa, en el dia d’avui l’empresa ha complert amb el pagament de la nòmina als seus 400 treballadors, havent percebut únicament el pagament d’una de les tres factures del mes de gener, per import de 948.456,18 euros. Aquesta quantitat ni tan sols equival a l’import conjunt de les nòmines i les assegurances socials d’un mes, a les quals s’afegeixen la resta d’obligacions mensuals d’aquesta i qualsevol altra empresa, i que en el nostre cas superen els 600.000 €.

Tot i que el que s’ha exposat demostra la solvència de l’empresa, posem de manifest les greus dificultats que pot provocar la situació si no s’articulen solucions que permetin afrontar la compensació aplicada directament sobre l’única font d’ingressos d’SMATSA, que no és altra que les factures mensuals abonades per l’Ajuntament de Sabadell per la prestació dels serveis.

Arribats a aquest punt, SMATSA centrarà tots els esforços a possibilitar una solució que garanteixi, com fins ara ha succeït, que els diferents conflictes amb l’Ajuntament no afectin a la plantilla ni al servei que es presta a la ciutat. El que resulta evident és que la fórmula amb la qual s’ha dut a terme la compensació obliga a trobar una alternativa viable amb caràcter d’urgència. Així ho hem traslladat al Comitè d’Empresa, al qual hem emplaçat el proper 22 de març amb l’objectiu d’informar-lo sobre la solució assolida.

Esperem i desitgem que la voluntat de totes les parts no sigui altra que la de facilitar, a través del diàleg i una actitud possibilista, una solució que aporti tranquil·litat, seguretat i confiança en el futur, ja no només per a la nostra plantilla, sinó per al conjunt de la ciutat de Sabadell.