Serveis Medi Ambient, S.A. (SMATSA) fa una oferta per desbloquejar el conflicte entre l’Ajuntament de Sabadell i l’empresa en relació amb la implementació de la nova Instrucció Tècnica de Facturació (ITF)

  • SMATSA anuncia en el transcurs de la reunió celebrada avui la seva disposició al diàleg, oferint una moratòria que permeti a les parts buscar solucions que evitin les greus conseqüències que es deriven de l’actual situació.

SABADELL, 20 DE NOVEMBRE DE 2018 | Des d’SMATSA hem acudit a la reunió d’avui, atenent la petició dels representants dels treballadors, amb una voluntat i predisposició al diàleg i a la recerca d’espais d’entesa que permetin superar el conflicte existent.

En aquest sentit, considerem positiu que hàgim tingut l’oportunitat de posar de manifest davant tots els interlocutors (Ajuntament de Sabadell, representants dels treballadors i president de la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell) les raons que evidencien que la implementació de la ITF suposa una reducció de 4.033 serveis anuals i disminueix en 1,2 milions d’euros l’import del contracte signat el 2012. Això determina l’absoluta inviabilitat del contracte, quant aquesta reducció suposa un 7% de l’import total contractat, duplicant fins i tot el benefici industrial del 3,5% que percep l’empresa.

No obstant això, des d’SMATSA, i en atenció a la demanda de diàleg dels representants dels nostres treballadors amb l’objectiu d’evitar els perjudicis derivats de l’actual situació, s’ha posat sobre la taula una oferta concreta que permeti desbloquejar la situació i facilitar una solució viable per a totes les parts. A continuació, resumim el contingut de la nostra proposta:

  1.  Ajornar fins el proper 31 de desembre totes les actuacions anunciades, tant per part de l’Ajuntament de Sabadell (ITF i procediment d’intervenció del servei) com per part d’SMATSA (ERO i procediment de modificació substancial de les condicions de treball).
  2. Des d’aquest mateix moment, realitzar reunions setmanals de treball amb un ordre del dia clarament definit, amb l’objectiu de buscar solucions efectives en tots els aspectes que integren l’actual conflicte entre les dues parts.
  3.  L’empresa ofereix destinar la totalitat del diferencial econòmic existent entre l’import que actualment percep de l’Ajuntament i el pressupost municipal de recollida de residus i neteja viària a la prestació de serveis addicionals que permetin millorar la neteja de la ciutat, renunciant íntegrament al marge de benefici industrial que li atorga el contracte. Aquesta mesura permetria una millora evident de l’estat actual de la ciutat, així com la contractació d’un nombre important de nous treballadors, que desenvoluparien els serveis que determini l’Ajuntament, donant així l’oportunitat que, mentre es mantingui l’actual diferència de criteri al voltant dels serveis que són objecte de controvèrsia, es pugui emprendre una millora del servei sense que l’empresa obtingui cap benefici econòmic.

Des d’SMATSA esperem que l’Ajuntament faci un pas endavant que permeti oferir als treballadors, com a mínim, una certa tranquil·litat durant les properes festes nadalenques, a més d’obrir la possibilitat real de seure conjuntament i trobar solucions definitives que allunyin qualsevol preocupació entre la plantilla i el conjunt dels ciutadans de Sabadell.

Esperem una reflexió per part de totes les formacions polítiques que conformen l’actual equip de govern i que, en aquests moments, s’imposi el sentit comú i la responsabilitat, donada la importància i gravetat del problema que ens ocupa.