AGORA SERVEIS segueix endavant amb el seu compromís amb el medi ambient

Un any més, AGORA SERVEIS (Serveis Medi Ambient S.A., Servicios Semat S.A. y Procedimientos de Aseo Urbano PAU S.A.) destaca pel seu compromís amb el medi ambient. D’acord amb la política de Gestió integral del grup, s’estableixen com a elements claus per al desenvolupament de la gestió diària dels serveis prestats la sostenibilitat ambiental, la qualitat i la seguretat.

Seguint amb el compliment de la normativa ISO 14001 i la política de compromís amb l’entorn, AGORA SERVEIS identifica i avalua els factors sobre els quals s’han d’incidir per a la reducció de l’impacte ambiental que es genera i estableix uns objectius mediambientals. Aquests objectius són analitzats de manera permanent i la seva consecució depèn de la implicació activa de tot el conjunt de treballadors del grup.

Durant 2019, AGORA SERVEIS ha aconseguit grans metes, que espera continuar superant any rere any. Entre els assoliments aconseguits, convé destacar:

  • S’ha reduït el consum elèctric en quatre de les cinc instal·lacions es produeix un major consum.
  • S’han dut a terme vuit campanyes de sensibilització ambiental, quatre d’elles dirigides als propis treballadors.
  • S’ha reduït el consum de paper en totes instal·lacions.
  • S’ha reduït la generació de residus de la fracció resto en quatre de les onze instal·lacions.
  • S’han realitzat comunicacions de l’acompliment de l’empresa a un 54% de les parts interessades.

Al llarg de l’any 2020, AGORA SERVEIS continuarà treballant i esforçant-se per a assegurar el compliment dels objectius mediambientals.