Sentència favorable a Serveis Medi Ambient, S.A. (SMATSA) respecte a l’obligació de l’Ajuntament de Sabadell de restablir l’equilibri econòmic del contracte

SABADELL, 07 DE GENER DE 2020 | El nou any ha començat amb la publicació, el passat dia 2 de gener, de la primera sentència que dictamina sobre una de les controvèrsies generades per l’anterior equip municipal en relació amb el contracte de neteja viària i recollida de residus de l’any 2012.

Fins avui, per més que diverses veus vinculades a algun dels partits de l’anterior govern s’havien anunciat “a so de bombo i platerets” pronunciaments judicials a favor de les seves tesis, aquestes decisions judicials merament s’emmarcaven en qüestions prèvies especialment en relació amb les mesures cautelars sol·licitades per SMATSA.

No obstant això, la sentència ara notificada per l’Il·lm. Magistrat-Jutge del Jutjat contenciós administratiu 11 de Barcelona, resol sobre el fons d’una de les disputes existents, estimant el recurs presentat per SMATSA contra la desestimació per silenci de la sol·licitud dirigida a l’Ajuntament de Sabadell per a l’ajust del cost del servei de recollida de la fracció d’envasos lleugers, en haver-se modificat, per part dels serveis municipals, la destinació dels residus a una planta situada a 40km de Sabadell amb el consegüent augment de costos per a la concessionària.

La importància d’aquesta sentència radica a posar de manifest la incorrecta interpretació del concepte de “risc i ventura”, que l’Ajuntament de Sabadell va adoptar després de l’arribada del Sr. Colomer com a assessor ambientòleg, a l’hora d’avaluar diferents qüestions en relació amb el contracte subscrit amb SMATSA.

Així, la Sentència assenyala expressament “el deber de la Administración de restablecer el equilibrio económico del contrato a los supuestos de ius variandi, fuerza mayor, factum principis y previsiones del propio contrato”, “…basta a recurrir a una elemental máxima de experiencia, que lo que produce un mayor coste en el contratista que va más allá del principio de riesgo y ventura que ha de asumir, con independencia de lo alegado por la representación procesal de la Corporación…” (Fonament Jurídic TERCER).

A més, la referida Sentència qualifica d’extemporània la Resolució expressa de la Junta de Govern de 3 d’abril de 2018 en la mesura que assenyala el deure que tenia l’Ajuntament de resoldre la sol·licitud de l’empresa, no emparant-se davant les reiterades sol·licituds formulades en el mer silenci administratiu.

Des de SMATSA es vol posar de manifest després d’aquesta decisió judicial, la importància d’un correcte anàlisi dels motius reals que existeixen darrere dels diversos conflictes oberts en relació amb la interpretació de l’actual contracte, especialment en els aspectes referits a les liquidacions i els 4.033 serveis anuals eliminats per la corporació municipal mitjançant la denominada instrucció tècnica de facturació. En aquest sentit, sempre hem sol·licitat una solució dialogada que, dins del marc legal, evités perjudicis innecessaris per a totes les parts implicades.

Ara des de l’empresa tenim dret a reclamar, a més de la quantitat deguda, els interessos legals pertinents. No obstant això, creiem que el fonamental és que la Sentència hauria de servir a l’actual equip de govern per a afrontar les diferents qüestions en litigi, heretades de l’anterior consistori, amb una visió allunyada d’adoctrinaments ideològics i que, sempre amb respecte a l’ordenament legal, eviti el risc d’altíssims costos als ciutadans de Sabadell, a més de protegir l’estabilitat del conjunt de la plantilla i la qualitat del propi servei de neteja i recollida.